1. Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej. którzy spełniają poniższe kryteria:
a) uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów końcową średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,5
oraz
b) są laureatami olimpiad/konkursów przedmiotowych, z dowolnego przedmiotu wynikającego
z podstawy programowej danego etapu nauczania na szczeblu:
– miejskim/powiatowym – I miejsce,
– wojewódzkim – I – III miejsca,
– ogólnopolskim – I – X miejsca,
– międzynarodowym.
2. Wnioski o stypendium składa się w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, do
Kierownika Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Wnioski o udzielenie Stypendium składa dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub rodzic/prawny.
3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły następujących dokumentów:
a) dyplomów, listów gratulacyjnych i innych dokumentów poświadczających szczególne osiągnięcia
b) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady,
c) oświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające wykazaną we wniosku końcową średnią ocen.
4. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Wałbrzycha, a jego wysokość ustala stosownie do środków określonych na ten cel w budżecie Gminy.
5. Stypendium może być udzielone tylko w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku
szkolnym, w którym uzyskano prawo do przyznania stypendium. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od września danego roku kalendarzowego do czerwca następnego roku kalendarzowego. Przyznane stypendium wypłaca się co miesiąc.