„Marzy mi się szkoła, która będzie zachęcała uczniów do wspólnych poszukiwań, która będzie odkrywała talenty i rozwijała je”

profesor Edmund Wittbrodt

 • Jesteśmy publiczna szkołą podstawową.
 • Nosimy imię Jana Kochanowskiego.
 • Nasza działalność zmierza do tego, aby:
  • Nasi Uczniowie byli wychowywani w duchu świadomego dokonywania wyborów, by byli gotowi do autokreacji w przyszłym życiu i aktywnie rozwijali wszelkie sfery swojej osobowości,
  • Ich Rodzice aktywnie wspierali szkołę, współtworzyli jej program i czuli się jej współgospodarzami,
  • Pracownicy Szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili sukcesy,
  • Szkoła była placówką o charakterze elitarnym ze względu na poziom i jakość kształcenia, rozwijanie zainteresowań uczniów, wspieranie ich uzdolnień, by była ceniona i uznawana w środowisku.
 • Nasze działania skierowane są na ideę partnerstwa i współdziałania uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • W pracy wychowawczej proponujemy samodzielność, aktywność, umiejętność współpracy i współistnienia w grupie na rzecz środowiska szkolnego i społeczności.

OFERUJEMY profesjonalizm i elastyczność w działaniu, wysoką jakość kształcenia, możliwość wszechstronnego, pełnego rozwoju każdego ucznia.
ZAPEWNIAMY bardzo dobrą bazę lokalową z nowoczesnym wyposażeniem.

Nasza szkoła:

 • Nauczy Cię odpowiedzialności
 • Rozwinie Twoje zainteresowania i uzdolnienia
 • Pomoże Ci osiągnąć sukces

Model Absolwenta

 • Jest optymistą pełnym wiary w siebie i swoje możliwości
 • Radośnie i pewnie patrzy w przyszłość
 • Dba o zdrowie i higienę osobistą
 • Zna swoje mocne i słabe strony
 • Szanuje prawa natury:
  • wie, jak we własnym zakresie może chronić przyrodę
  • podejmuje działania w tym kierunku
  • swoją postawą zachęca innych do pracy na rzecz środowiska
 • Czuje się związany ze swoim narodem:
  • odnosi się z szacunkiem do przeszłości
  • kultywuje tradycje
  • zna historię swojego miasta, związane z nim legendy
  • wie, gdzie w mieście i okolicach znajdują się obiekty godne zwiedzania
 • Rozbudza w sobie ciekawość poznania literatury, sztuki, języka swojego kraju i innych narodów
 • Rozwija swoje zainteresowania – bierze udział w konkursach i różnych formach życia kulturalnego
 • Wiedzę zdobytą w szkole potrafi wykorzystać w działaniach praktycznych
 • Potrafi korelować wiadomości, które zdobył w szkole i poza nią
 • Myśli logicznie i twórczo
 • Potrafi krytycznie ustosunkować się do poglądów innych
 • Jest samodzielny
 • Chętnie podejmuje działania – potrafi pracować w grupie i indywidualnie
 • Jest otwarty:
  • dostrzega potrzeby innych
  • chętnie udziela pomocy
 • Jest obiektywny i koleżeński, życzliwy wobec nauczycieli i rówieśników, szanuje starszych
 • Jest obowiązkowy, sumienny i systematyczny:
  • umie zaplanować swoją pracę
  • dba o porządek wokół siebie
  • potrafi pożytecznie spędzać wolny czas
 • Posiada motywację do dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej.

Czym dysponujemy

 • Sala gimnastyczna
 • Plac zabaw
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Biblioteka: wypożyczalnia i czytelnia
 • Izba Patrona
 • Dostęp do Internetu
 • 2 pracownie komputerowe
 • Pracownia do nauki języków obcych
 • Gabinet medyczny
 • Gabinet stomatologiczny
 • Sklepik szkolny
 • Stołówka
 • Świetlica

Szkoła zapewnia bezpłatną opiekę:

 • pedagoga
 • psychologa
 • po zajęciach w świetlicy szkolnej
 • pielęgniarki szkolnej
 • dentysty szkolnego
 • Współpracujemy z lekarzami przychodni rejonowej.

Co nas wyróżnia

 • jako pierwsza w Wałbrzychu oraz trzecia w woj. dolnośląskim szkoła uzyskała certyfikat Szkół Wspierających Uzdolnienia Uczniów nadany przez Dolnośląską Kapitułę Wspierania Uzdolnień
 • od czerwca 2002r. posiadamy certyfikat i należymy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 • od 1990r. jako pierwsi w Wałbrzychu wprowadziliśmy nauczanie języków zachodnioeuropejskich.
 • w roku szkolnym 1991/1992, w związku ze stworzeniem takiej możliwości przez stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji, rozpoczęliśmy w kl. VII i VIII naukę informatyki (w miejsce techniki). Było to możliwe dzięki zakupieniu przez Rodziców dwóch komputerów. Dały one początek naszej pracowni komputerowej.
 • od lat wydajemy gazetę szkolną „Nasza Buda”
 • w klasach I-II realizujemy autorski program edukacji europejskiej „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach europejskich”
 • w klasach IV realizujemy autorski program edukacyjny „Dzielny Pirat bawi się i pracuje w świecie nauki się orientuje”
 • w 2006 po przeprowadzonym audycie przez Dolnośląską Kapitułę Wspierania Uzdolnień został szkole przedłużony na okres kolejnych trzech lat Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.
 • w 2009 roku uzyskaliśmy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej
 • w 2011 po wizycie przedstawicieli DCWU i wizytatorów KO w szkole oraz przeprowadzonych stosownych procedurach sprawdzających szkole został przedłużony Certyfikat Szkoły Wspierającej uzdolnienia na kolejne trzy lata.
 • od roku 2004 należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego.

Kładziemy szczególny nacisk na:

 • dobrą, rodzinną atmosferę
 • zapewnienie właściwej opieki i zagwarantowanie bezpieczeństwa
 • wychowanie człowieka dobrego, wrażliwego-zgodnie z modelem absolwenta
 • bogatą ofertę edukacyjną
 • wysoki poziom nauczania, co jest możliwe dzięki stale podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom, systematycznemu zewnętrznemu i wewnętrznemu diagnozowaniu osiągnięć uczniów, ich analizie i wykorzystaniu do podnoszenia jakości pracy szkoły, bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, funkcjonującemu w szkole systemowi pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szerokiej współpracy ze środowiskiem, wysokiemu stopniowi akceptacji szkoły przez uczniów i rodziców, systematycznemu modernizowaniu i unowocześnianiu szkoły, postrzeganiu Dyrektora jako dobrego organizatora i menagera.

Praca z uczniem

Uczniowie szczególnie uzdolnieni

Uczniowie zdolni objęci są programem wspierania uzdolnień w ramach Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.
Proponujemy:

 • koła przedmiotowe i zainteresowań
 • szkolne olimpiady, konkursy, przeglądy
 • sesje popularno-naukowe
 • szkolną ligę zadaniową
 • rozgrywki przedmiotowe
 • spotkania z ekspertami
 • warsztaty wyjazdowe
 • różnicowanie treści, stawianie problemów
 • udział w projekcie
 • zadania indywidualne
 • rolę asystenta/eksperta.

Uczniowie potrzebujący wsparcia
Proponujemy:

 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci oddziałów przedszkolnych
 • udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w kl. I-III
 • dodatkowe konsultacje przedmiotowe dla zainteresowanych
 • pomoc koleżeńska w klasie
 • pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy szkolnej
 • udział w zajęciach korekcyjnych
 • opieka pedagoga, psychologa
 • szukanie przyczyn trudności oraz sposobu pomocy dzieciom poprzez badania pedagogiczne.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne mają na celu zapewnić:

 • właściwą opiekę i zagwarantowanie bezpieczeństwa
 • wychowanie człowieka dobrego, wrażliwego-zgodnie z modelem absolwenta
 • bogatą ofertę edukacyjną
 • wysoki poziom nauczania, co jest możliwe dzięki stale podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom, systematycznemu zewnętrznemu i wewnętrznemu diagnozowaniu osiągnięć uczniów, ich analizie i wykorzystaniu do podnoszenia jakości pracy szkoły, bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, funkcjonującemu w szkole systemowi pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szerokiej współpracy ze środowiskiem, wysokiemu stopniowi akceptacji szkoły przez uczniów i rodziców, systematycznemu modernizowaniu i unowocześnianiu szkoły, postrzeganiu Dyrektora jako dobrego organizatora i menagera.

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

KLASADzień tygodniaGodzinaNauczyciel prowadzący
I-IIIponiedziałek
środa
czwartek
15.00 – 17.15p. Monika Surma
p. Jolanta Piechowska

Wycieczki
organizujemy:

 • wycieczki przedmiotowe wg planów dydaktycznych w poziomach klasowych
 • wycieczki zawodoznawcze – np. zakłady pracy rodziców
 • wycieczki turystyczne jedno- i kilkudniowe (w tym również wycieczki zagraniczne) – zgodnie z ustaleniami z rodzicami
 • wyjazdy w ramach „zielonej szkoły”.

Języki obce

W naszej szkole uczymy dwóch języków obcych: j. angielski i j. niemiecki.

Jak uczymy języków?

Nauka języka obcego w naszej szkole ma miejsce już w pierwszym etapie kształcenia:

 • w klasach I-III w ramach zajęć z j. nagielskiego(2godz/tyg.) dzieci poznają nowe słownictwo poprzez naukę wierszy, piosenek, wyliczanek co służy potem do wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych, konkursów i zgadywanek
 • w klasach IV-VIII j. angielski odbywa się 3 godziny w tygodniu
 • w klasach VII i VIII j. niemiecki (2 godz/tyg.) nauka odbywa się z uwzględnieniem metod aktywizujących.

Uczniowie biorą udział w pracach metodą projektu. Mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w różnych konkursach językowych.

Kontakt z kulturą

 • udział w spektaklach Teatru Dramatycznego, Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu oraz Teatru Zdrojowego w Szczawnie Zdroju,
 • udział w seansach kinowych,
 • organizowanie przedstawień aktorów teatrów edukacyjnych na terenie szkoły,
 • ścisła współpraca z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury:
  • poznanie działalności ośrodka,
  • zwiedzanie wystaw i uczestniczenie w zajęciach kół na terenie ośrodka,
 • współdziałanie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną „Biblioteka pod Atlantami”:
  • udział w konkursach,
  • zwiedzanie biblioteki oraz wystaw,
  • udział w lekcjach bibliotecznych,
 • kontakt z działem dla dzieci i młodzieży Powiatowej Biblioteki Publicznej:
  • spotkania autorskie z pisarzami,
  • udział w lekcjach bibliotecznych, w konkursach międzyszkolnych,
 • realizowanie zagadnień edukacji regionalnej,
 • wyjścia do Muzeum w Wałbrzychu,
 • uczestniczenie w imprezach organizowanych w Zamku „Książ”.
 • współpraca z Wałbrzyską Galerią Sztuki (Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”).

Zawody sportowe

Organizator – OSIR

 • współzawodnictwo klas II
 • współzawodnictwo klas II
 • współzawodnictwo klas III

Organizator – SZS

 • sztafetowe biegi przełajowe
 • 4-bój LA
 • piłka siatkowa – 2, 3, 4
 • koszykówka – mini
 • piłka ręczna – mini
 • piłka nożna – mini
 • sprawny Dolnoślązaczek klas I, II, III, IV

Współpraca

Współpraca z innymi szkołami

 • ze szkołami należącymi do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia
 • ze szkołami należącymi do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego

Współpraca z innymi instytucjami

 • WOK – wspólne organizowanie czasu wolnego młodzieży osiedla poprzez prowadzenie zajęć sportowych na sali gimnastycznej w szkole,
 • Związek Kombatantów – wigilie, uroczystości miejskie z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Zwycięstwa (dla ok. 120 kombatantów),
 • Schronisko dla zwierząt – przekazywanie karmy, koców
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,/b>-udział w akcjach charytatywnych, festynach i konkursach,
 • Policja – udział w spotkaniach oraz pracach Komisji Wychowawczej,
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna „Biblioteka Pod Atlantami”,
 • PCK – udział w akcjach charytatywnych,
 • NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Anima” w Wałbrzychu – udział w zajęciach/spotkaniach dla dzieci mających na calu integrację grup, profilaktykę przeciwko agresji, wykluczeniu.

Uniwersytet dla rodziców

Działalność Uniwersytetu ma wesprzeć rodziców i nauczycieli w tworzeniu wspólnej strategii wychowawczej. Zadaniem przedsięwzięcia jest kształtowanie oblicze szkoły przyjaznej rodzicom. Ponadto proponowane rodzicom spotkania umożliwią realizację następujących zadań znajdujących się w Programie Rozwoju Szkoły:

 • Podnoszenie w uczniach wiary w siebie i swoje możliwości oraz kształtowanie oczekiwanych postaw;
 • Zaplanowanie działań mających na celu podniesienie kondycji zdrowotnej ucznia.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.