Dyrektor

 • Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 • Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 • Reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 • Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Dyrektor – mgr Paweł Łuczyński
Wicedyrektor – mgr Alicja Dziachan

Dyrekcja przyjmuje interesantów:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.30 – 15.00
oraz w czasie zebrań z Rodzicami w godzinach 16.30 – 18.00

Rada Pedagogiczna

Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym Rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzenie planu pracy szkoły
 • uchwalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów przez Radę Szkoły
 • ustalanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • zatwierdzenie zasad oceniania zachowania uczniów
 • opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 • opracowanie i uchwalenie Programu Wychowawczego Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Rada Pedagogiczna opiniuje:

 • roczną organizację pracy szkoły – tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • projekt planu finansowego – w szczególności propozycje uzupełnienia pomocy dydaktycznych szkoły oraz poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nauczyciele specjaliści

 • Dokonują okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole.
 • Udzielają porad rodzicom, nauczycielom i uczniom, ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 • Rozpoznają warunki życia uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Organizują pomoc w zakresie wyrównywania i likwidacji mikrodefektów i zaburzeń emocjonalnych, rozwojowych poprzez korekcję, reedukację, terapię indywidualną, grupową, zajęcia warsztatowe.
 • Udzielają uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 • Przeciwdziałają skrajnym formom zaburzeń w zachowaniu (agresja).
 • Organizują opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym i osieroconym, z rodzin alkoholicznych, wielodzietnych mających szczególne trudności materialne poprzez dbanie o zapewnienie obiadów bezpłatnych finansowanych przez MOPS w Wałbrzychu, wyprawek i stypendiów szkolnych oraz zaopatrzenia w podręczniki szkolne.

Pedagog mgr Bożena Ogrodnik, psycholog mgr Gabriela Regmunt – Sobieszczańska i pedagog specjalny mgr Magdalena Budna pracują w godzinach:

pedagog
mgr Bożena Ogrodnik
psycholog
mgr Gabriela Regmunt – Sobieszczańska
pedagog specjalny
mgr Magdalena Budna
poniedziałek10.00-14.308.00-11.0010.30 – 14.30
wtorek08.00-12.0010.00-15.00
środa11.00-15.308.00-11.00
czwartek08.00-13.0010.00-15.0008.00 – 12.30
piętek8.00-12.0010.00 – 14.30

Uczniowie w naszej szkole mogą korzystać ze wsparcia logopedy- mgr Natalii Badacz

 • czuwa nad prawidłowym rozwojem mowy dzieci w szkole;
 • ocenia stan mowy dziecka;
 • prowadzi terapię logopedyczną;
 • wspiera nauczycieli w procesie dydaktycznym;
 • angażuje rodziców w pracę z dziećmi;

Bibliotekarz

W szkole funkcjonuje biblioteka, która służy realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkoły, posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenie zajęć z grupą uczniów.

Od roku szkolnego 2007/2008 na terenie czytelni jest też dostępne INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ. Czytelnikami biblioteki są wszyscy uczniowie oraz pracownicy (nauczyciele oraz obsługa administracyjno-techniczna) naszej szkoły. Ze zbiorów mogą również korzystać rodzice uczniów.

Biblioteka szkolna administruje wszystkimi podręcznikami. Nauczyciel bibliotekarz, p. Joanna Soja, realizuje we wszystkich klasach zajęcia biblioteczne. Od kilku lat z inicjatywy bibliotekarza dodatkowo realizowana jest akcja „CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM”, a raz w roku biblioteka celebruje DZIEŃ GŁOSNEGO CZYTANIA (29 września) oraz obchody MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH przypadające na październik. Regularnie, już od kilkunastu lat, biblioteka szkolna organizuje etap szkolny konkursu powiatowego „POŻERACZE KSIĄŻEK”, a wyłonieni uczniowie do reprezentacji szkoły biorą z powodzeniem udział w rozgrywkach finałowych, osiągając wysokie lokaty.

Biblioteka jest na terenie szkoły koordynatorem dorocznej akcji czytelniczej „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!”, za organizację której nasza placówka została dwukrotnie nagrodzona i wyróżniona (2016r. i 2018r.) na forum ogólnopolskim.

W bibliotece szkolnej co tydzień odbywają się dodatkowe zajęcia dla chętnych uczniów: „Zajęcia głośnego czytania” oraz „Koło szydełkowania”.

Biblioteka jest dostępna dla czytelników w terminach:

poniedziałek8.00 – 14.00
wtorek8.00 – 14.00
środa8.00 – 14.00
czwartekdzień prac wewnętrznych
piątek8.00 – 14.00

W czwartki biblioteka jest nieczynna dla czytelników – dzień prac wewnętrznych.

W czasie przerw czytelnia jest nieczynna.

Każdego roku wiosną odbywa się uroczystość „PASOWANIA NA CZYTELNIKA” uczniów klas I.

Świetlica

 • Świetlica szkolna jest komórką wychowawczą pełniącą funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną w sposób zorganizowany.
 • W roku szkolnym świetlica szkolna zapewnia bezpłatną opiekę uczniom w godz. 6.45 – 17.00.
 • W świetlicy w godzinach rannych oraz po lekcjach dziećmi opiekują się panie: p. Bożena Bednarczyk, p. Katarzyna Rałowska, p. Magdalena Gajda oraz p. Mirosława Żmidzińska
 • Działalność świetlicy prowadzona jest według planu pracy, który jest integralną częścią planu wychowawczego szkoły.
 • Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach pod opieką wychowawców. W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w zorganizowanych zajęciach, w ramach których odbywają się:
  • zajęcia umysłowe – różne formy pracy z książką, zabawy i gry dydaktyczne, audycje telewizyjne, nauka własna;
  • zajęcia artystyczne – rysunek, malarstwo, formy teatralne i muzyczne;
  • zajęcia rozrywkowe – gry i zabawy ze śpiewem przy muzyce, stolikowe, sprawnościowe, audycje i filmy rozrywkowe;
  • zajęcia praktyczno-techniczne – prace z papieru, sznurka, słomy, prace dekoracyjne;
  • zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe na wolnym powietrzu, spacery. Organizowanie imprez, wystaw, konkursów sprawnościowych;
  • zajęcia opiekuńcze indywidualne – nauka samoobsługi, ćwiczenia usprawniające manualne, zajęcia wyrównawcze (czytanie, pisanie).

Organizacje

KLASY I-IIIKLASY IV-VIII
Mały Samorząd
Kącik Ekologiczny „Ekologia – moje hobby”
Klub „Wiewiórka”
Samorząd Uczniowski
Szkolne Koło ANIMALS
Szkolne Koło Oszczędności

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów i wspiera działalność statutową szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • występowanie do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
 • inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły
 • współuczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego szkoły
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby szkoły

Ponadto Rada Radziców:

 • delegowanie przedstawicieli do składu Komisji konkursowej na dyrektora szkoły
 • uchwala statut szkoły i jego zmiany
 • inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w szkole
 • opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych
 • opiniuje plan finansowy szkoły
 • ocenia sytuację oraz stan szkoły, może występować z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
 • opiniuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Program Wychowawczy Szkoły
 • może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w szkole.

Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad stanem zdrowia oraz rozwojem psychofizycznym dzieci i młodzieży współpracując w wykonywaniu zadań z lekarzem sprawującym opiekę medyczną nad szkołą, pielęgniarką środowiskową, dyrekcją i Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem szkolnym, rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

Pielęgniarka szkolna w szczególności:

 • Przeprowadza wywiady zdrowotno-społeczne
 • Przeprowadza badania przesiewowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Dokonuje analizy stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych uczniów
 • Sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami stanu zdrowia i rozwoju
 • Udziela pierwszej pomocy uczniom na terenie szkoły oraz zapewnia im opiekę do chwili przybycia lekarza lub rodziców
 • Wykonuje szczepienia ochronne według kalendarza szczepień lub inne zalecane przez lekarza
 • Przeprowadza przeglądy higieny osobistej uczniów
 • Przeprowadza kontrolę (wraz z wyznaczonym pracownikiem szkoły) stanu sanitarnego wszystkich pomieszczeń szkolnychv
 • Organizuje i odpowiada za oświatę zdrowotną na terenie szkoły
 • Uzupełnia apteczki w środki do udzielania pierwszej pomocy.

Pielęgniarka szkolna, p. Danuta Adamowicz pracuje w szkole:

poniedziałek8.00 – 15.00
wtorek11.15 – 15.00
środa8.00 – 11.45
czwartek8.00 – 15.00
piątek8.00 – 11.45

Stomatolog

CENTRUM STOMATOLOGII SZKOLNEJ W WAŁBRZYCHU

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.30

Lekarz stomatolog, p. Halina Kmita przyjmuje w szkole:

poniedziałek8.00 – 13.00
środa8.00 – 13.00
piątek8.00 – 13.00

Lekarz stomatolog, p. Danuta Stanek przyjmuje w szkole:

wtorek8.00 – 13.00

Obsługa

 • Za ład i porządek w szkole oraz właściwe utrzymanie terenów zielonych wokół szkoły odpowiadają pracownicy obsługi: Woźna, Panie Sprzątające, Szatniarz.
 • Uszkodzony sprzęt naprawia Pan Konserwator.
 • Nad bezpieczeństwem dzieci w czasie przechodzenia przez ulicę czuwa Strażnik przejść pieszych.

Administracja

Dokumentacja administracyjno–księgowa prowadzona jest przez pracowników administracji szkoły:

Administracja-kadry starszy referent – p. Magda Wawrzyk przyjmuje interesantów
poniedziałek – piątek 7.00 – 14.00

Sekretarz szkoły p. Maurycy Utecht załatwia sprawy uczniowskie w czasie długich przerw (z wyjątkiem piątku).

SEKRETARIAT SZKOŁY jest czynny dla interesantów w dniach:
poniedziałek – czwartek 9.00 – 15.00
w piątek – praca w archiwum szkolnym.