Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. 1.       Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Publiczna Szkołą Podstawowa Nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, reprezentowana przez Dyrektora szkoły z siedzibą ul. Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych, tel: (74) 8415189 adres poczty e-mail: sekretariat@psp15.edu.pl
 2. iod2@synergiaconsulting.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1  
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
 4. udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 6. obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności związane z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych wynikających z ustaw;
  1. ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U.z 2019r.poz.1481,1818 z późn. zm.)
 7. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(Dz.U.z 2019r. poz. 1148, 1078 z późn. zm.)
 8. niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 10. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 11. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 13. Posiada Pani/Pan prawo:
 14. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 15. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO,
 16. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  1. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 17. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 18. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 19. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy:
 20. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 21. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 22. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 23. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 24. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 25. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 26. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.