Warunki uzyskania karty rowerowej

 1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat. 
 2. Sprawdzenie kwalifikacji uczniów ubiegających  się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
 3. Sprawdzenie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu zajęcia techniczne z sześciu działów tematycznych (obsługa i wyposażenie roweru, ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, manewry w ruchu drogowym, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, pierwsza pomoc).
 4. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzona jest indywidualnie przez uczniów i ich rodziców.
 5. Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi:
  • uzyskać zgodę rodzica na wydanie karty rowerowej.
  • uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji techniki lub innych z wychowania komunikacyjnego.
  • zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego.
  • znać zasady obsługi technicznej roweru.
  • wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.
  • uczestniczyć w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • w wyznaczonym terminie, (najpóźniej na dwa dni przed egzaminem) złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń (załącznik nr 1) wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym (wymiary 45 x 35 mm) do nauczyciela techniki.

Egzamin na kartę rowerową

 1. Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.
 1. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego.
 2. Test składa się z 25 pytań – jest to test zamknięty jednokrotnego wyboru.
 3. Testy dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://brd.edu.pl/brd1/index.html → testy na kartę rowerową – wybór testu
 4. Czas na rozwiązanie testu wynosi 35 minut.
 5. Poprawne zaliczenie 80% testu (co stanowi minimum 20 pytań) jest równoznaczne z zaliczeniem wiadomości teoretycznych.
 6. Uczeń ma prawo do jednej poprawy testu w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 7. Do egzaminu praktycznego przystępuje uczeń, który zaliczył pozytywnie egzamin teoretyczny.
 8. Sprawdzian umiejętności praktycznych odbywać się będzie w wyznaczonym terminie (koniec maja – początek czerwca) na odpowiednio przygotowanym szkolnym placu manewrowym w obecności komisji egzaminacyjnej.
 9. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.
 10. W skład komisji, oprócz nauczyciela zajęć technicznych i wychowania fizycznego może być zaproszony policjant z Komendy Policji lub egzaminator z WORD-u
 11. Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin ze sprawnym technicznie (przystosowany do wzrostu) i przepisowo wyposażonym rowerem odpowiednim ubraniu i kasku na głowie.
 12. W razie niepowodzenia uczeń ma prawo powtórnej próby zaliczenia testu praktyczno-sprawnościowego w innym terminie, wyznaczonym przez nauczyciela.
 13. Uczeń, który nie uzyskał karty rowerowej w danym roku szkolnym może przystąpić do egzaminu w roku następnym (do momentu ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej). 

Wydanie karty rowerowej

 1. Nauczyciel techniki dostarcza Arkusz zaliczeń potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań przez ucznia ubiegającego się o kartę rowerową wraz ze zdjęciem do sekretariatu szkoły.
 2. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego Arkusza zaliczeń wydaje uczniom nieodpłatnie kartę rowerową.
 3. W sekretariacie przechowywane są potwierdzenia wydanych kart.
 4. Koordynatorem wszystkich działań związanych z uzyskaniem karty rowerowej  jest nauczyciel zajęć technicznych.

Załącznik