Trzymaj formę

Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę ” (13 edycja) – kontynuacja

Program „Trzymaj Formę” został przygotowany i jest realizowany przez Inspekcję Sanitarną we współpracy Instytutem Medycyny Wsi. Patronatem honorowym został objęty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Żywienia i Żywności.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia, rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, która dla młodych ludzi stanowi ciekawe wyzwanie i szanse współpracy z innymi. Udział w programie pomoże rozwijać zainteresowania uczniów i poszerzać ich wiedzę o świecie. Pozwali wspólnie osiągnąć założony cel, wpłynie na proces zdobywania nowej wiedzy oraz doświadczenia, a także pozwoli wykształcić umiejętność radzenia sobie z zagadnieniem problemowym.


Bieg po zdrowie

Ogólnopolski Program Profilaktyki Palenia Tytoniu „Bieg po zdrowie”.

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Program adresowany jest do uczniów IV klas i ich rodziców. Zajęcia w ramach programu przeprowadzane będą metodami aktywizującymi dostosowanymi odpowiednio do wieku, które sprzyjają identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywują, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu. Podstawą zajęć będzie stymulowanie aktywności i kreatywności uczniów.

Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

dyskutować, wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi, liczyć koszty palenia papierosów, pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów, tworzyć komiks z bohaterami programu.


Nie pal przy mnie, proszę

Program Edukacji Antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę.”

Program jest jednym z ogniw w cyklu programów edukacji antytytoniowej. Powstał w efekcie pracy zespołu interdyscyplinarnego złożonego z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Realizowany jest z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z resortem edukacji, w szerokim partnerstwie lokalnym.

Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za zdrowie, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych. Adresatami programu będą uczniowie klas III.


Znajdź właściwe rozwiązanie

Autorzy programu, biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania palenia tytoniu przez uczniów starszych klas szkół podstawowych, kładą nacisk na uczenie rozpoznawania sytuacji usposabiających do podjęcia palenia, rozwój umiejętności radzenia sobie z okolicznościami zwiększającymi ryzyko palenia.

Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz kształtowanie postaw asertywnych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Adresatami programu będą uczniowie starszych klas.


Stop dopalaczom

„Profilaktyka uzależnień – nowe narkotyki tzw. dopalacze”.

Program ukierunkowany jest na bieżące potrzeby młodzieży szkolnej, zakłada realizację działań metodami aktywizującymi dla uczniów klasy 7 i 8, oraz informację dla rodziców. Celem programu, jest dostarczenie uczniom podstawowych informacji dotyczących nowych narkotyków tzw. „dopalaczy” w celu kształtowania postaw prozdrowotnych i minimalizowania zachowań ryzykownych, na które młodzież narażona jest najczęściej w czasie wakacji. Badania wśród uczniów pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy – czyli substancji psychoaktywnych o nieprzewidywalnym składzie chemicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu.
Gdzie szukać pomocy:

800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka