Nasza szkoła od 2002 roku należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.  Byliśmy jedną z pierwszych placówek, która otrzymała certyfikat potwierdzający  przynależność do Sieci.  Od tamtej pory, co trzy lata przedkładamy do komisji akredytacyjnej sprawozdanie, w którym opisujemy różnorodne działania podejmowane przez nauczycieli Piętnastki na rzecz rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień uczniów.

Wspieranie uczniów uzdolnionych przyjmuje następujące formy: 

  • Realizacja indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki – najzdolniejsi uczniowie realizują indywidualne ścieżki rozwoju na podstawie opracowanych specjalnie dla nich programów. 
  • Innowacje pedagogiczne,
  • Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne,
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi,
  • Konkursy i olimpiady – udział młodzieży w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. 
  • Projekty edukacyjne – indywidualne lub grupowe, przedmiotowe lub interdyscyplinarne
  • Imprezy szkolne i pozaszkolne 
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dla uczniów zdolnych, także dla ich rodziców i nauczycieli, realizowana przez psychologa i pedagoga szkolnego we współpracy z instytucjami wspierającymi.