„NAJPIĘKNIEJSZA RECYKLINGOWA OZDOBA ŚWIĄTECZNA”- konkurs powiatowy

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I- III i IV-VIII.

Uczestnicy konkursu wykonują jedną ozdobę świąteczną z materiałów recyklingowych.

Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1) oświadczenia ( załącznik nr 2, 3 i 4), które powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.

Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.

Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do   14 grudnia 2021 roku, na poniższy adres (z dopiskiem KONKURS RECYKLINGOWY „Najpiękniejsza recyklingowa ozdoba świąteczna”)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 105
58-305 Wałbrzych