KONKURS „KOCHAM MAMĘ I TATĘ”

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa książek wśród dzieci, zachęcanie ich do własnej twórczości oraz promocja książki z bajkami pt . „Rymowanki – kropkowanki” autor Irena Raszka
Organizatorem konkursu jest Irena Raszka.
Fundatorami nagród są:
Ryszard Żerkowski zam. w Sydney w Australii,
Pani Monika Właścicielka restauracji „Pod wieżą” w Szczawnie Zdroju,
Irena Raszka poetka.
Do konkursu mogą przystąpić wszystkie dzieci należące do Klubu Bajki,
Konkurs trwać będzie 4 tygodnie. Rozpoczyna się 16.05.2022r i kończy 12.06.2022r.
Zadaniem w Konkursie jest wykonanie laurki dla Mamy i Taty oraz napisanie dla Nich życzeń.
Prace konkursowe ocenia 4 osobowa niezależna komisja jurorów. Prace wykonane przez dzieci otrzymują 1 – 5 punktów. Zwyciężają osoby, które zdobędą największa ilość punktów.
Zdjęcia wykonanych prac wraz z danymi kontaktowymi należy przesłać mailem na adres rysunekbajka@wp.pl dołączając do nich dane kontaktowe (imię i nazwisko dziecka lub imię i pierwsza litera nazwiska, wiek, miasto, szkoła i mail) oraz zgodę na publikację na portalu społecznościowym w przypadku wygranej.
Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na portalu Facebook oraz na stronie Baje, bajki – rymowanki po zakończeniu konkursu do 19.06.2022 r.
Wszystkie uzyskane dane osobowe po zakończeniu konkursu zostają zniszczone.

nie zapomnijcie o podpisaniu i dołączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

Irena Raszka

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
…………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko ucznia/uczennicy
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka, wizerunku mojego dziecka oraz pracy konkursowej wykonanej przez moje dziecko w publikacjach (ogłoszenie wyników konkursu) oraz na stronach internetowych i mediach społecznościowych celem ogłoszenia wyników konkursu. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) Dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu „Kocham MAMĘ i TATĘ” przez Organizatora.
………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… miejscowość data podpis rodzica (opiekuna prawnego)
KLAUZURA INFORMACJI
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest organizator konkursu Irena Raszka .
  2. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przeprowadzenie postepowania konkursowego ( tj. konkursy, olimpiady).
  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  5. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgodnie z Regulaminem Konkursu: „Kocham MAMĘ i TATĘ”, wyrażenie zgodny jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
  7. Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek uczestnika konkursu oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, w materiałach służących promocji Konkursu, w szczególności w: mediach oraz publikacjach.
  8. Wyrażenie zgodny na udział dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu danego konkursu.