XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI MŁODYCH„NADCHODZĄCE POKOLENIE”

Piszesz wiersze? Może czas by ktoś je zobaczył?

Impreza kontynuuje tradycję konkursów o tej samej nazwie organizowanych
w latach 1985-90 i rozstrzyganych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia. Konkurs „Nadchodzące pokolenie” został reaktywowany w 2003 roku.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, szkół średnich oraz studenci do 25 roku życia.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac konkursowych w terminie do
26 listopada 2021 r. na adres I LO im. Jana Smolenia (41-902 Bytom,
ul. Strzelców Bytomskich 11 z dopiskiem „Nadchodzące pokolenie”).

Koperta powinna zawierać:

– zestaw 4 wierszy własnego autorstwa w 3 egzemplarzach (opatrzonych godłem
i adnotacją: szkoła podstawowa, szkoła średnia lub szkoła wyższa)

– osobną zamkniętą kopertę (również z godłem) zawierającą wypełnione załączniki NR 1 i NR

Wersję elektroniczną zestawu należy przesłać na adres mailowy: nadchodzacepokolenie@gmail.com

W temacie wiadomości należy podać godło (pseudonim, identyczny z użytym w wersji papierowej).

  •  Jury, w skład którego wejdą poeci i krytycy literaccy, przyzna nagrody
    i wyróżnienia, a nagrodę główną tradycyjnie stanowić będzie statuetka „Skrzydlatego Rodła”.
  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w grudniu 2021 roku. O wynikach laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Będą one też dostępne na stronie www.1lo.bytom.pl