Regulamin MATEMATICA APPLICATA
POWIATOWY+ KONKURS INTERDYSCYPLINARNY

Organizator

  1. Powiatowy konkurs interdyscyplinarny „Matematica Applicata”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 15 w Wałbrzychu.

Adresat

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu wałbrzyskiego, którzy wykazują szczególne zainteresowania naukami ścisłymi i przyrodniczymi. W uzasadnionych przypadkach, organizatorzy mogą udzielić zgody na udział uczniów ze szkoły spoza wymienionego powiatu.

Cel  Konkursu

3. Wskazanie praktycznego wykorzystania matematyki w innych dziedzinach wiedzy, a w szczególności w fizyce, chemii, biologii, geografii, informatyce.

4. Poszerzanie zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi.

5. Rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów.

6. Pobudzanie do kreatywnego rozwiązywania problemów.

7. Tworzenie spójnego, interdyscyplinarnego modelu wiedzy uczniów.

8. Promowanie pracy zespołowej i zasad Fair Play.

Przebieg Konkursu

9. Konkurs organizowany jest w trzech etapach.

10. Termin zgłoszenia, wzór karty zgłoszenia, terminy poszczególnych etapów oraz adresy kontaktowe znajdują się w załącznikach do regulaminu.

Etap pierwszy

11. Przebiega w macierzystej szkole ucznia. Szkoły, które uczestniczą we współzawodnictwie organizują wewnętrzne eliminacje i na ich podstawie wyłaniają czteroosobowe drużyny. Informacje o składzie drużyny (imiona i nazwiska uczniów), dane jej opiekuna (imię i nazwisko) oraz liczbę uczniów, którzy wzięli udział w pierwszym etapie Konkursu należy przesłać na adres organizatora we wskazanym w załączniku terminie.

Etap drugi

12. Druga pisemna część Konkursu zostanie przeprowadzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu  zgodnie z terminem wskazanym w załączniku.

13. Uczniowie będą rozwiązywali zadania indywidualnie przez 60 minut.

14. Zdobyte przez uczniów punkty będą liczone do klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej (suma punktów uzyskanych przez uczniów reprezentujących daną szkołę zdecyduje o awansie zespołu do kolejnego etapu współzawodnictwa).

15. W II etapie powinna brać udział drużyna ze szkoły, która zdobyła puchar w ostatniej edycji Konkursu, o ile uczniowie chcą walczyć o nagrody indywidualne.

16. W ciągu tygodnia od zakończenia drugiego etapu, organizatorzy umieszczą wyniki Konkursu na stronie internetowej oraz prześlą je drogą e-mailową do wszystkich placówek, które wzięły udział we współzawodnictwie.

Etap trzeci

17. Do trzeciego etapu zmagań przejdzie pięć drużyn – zwycięzca poprzedniej edycji oraz cztery drużyny z najlepszymi wynikami. W przypadku rezygnacji z udziału w zmaganiach drużyny posiadającej puchar, do trzeciego etapu przechodzi pięć najlepszych drużyn.

18. Trzeci etap Konkursu odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu w dniu  wskazanym w załączniku do regulaminu.

19. Zaleca się, aby skład drużyn pozostawał niezmienny w II i III etapie Konkursu. Zmiana składu możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

20. Podczas współzawodnictwa, czteroosobowe drużyny będą wykonywały praktyczne zadania wymagające logicznego i kreatywnego myślenia.

21. Każde zadanie będzie oceniane przez Komisję w trakcie Konkursu.

22. Klasyfikacja drużynowa zostanie ustalona przez Komisję na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę w II i III etapie Konkursu.

23. Zwycięzcą Konkursu może być tylko jedna drużyna. W sytuacji, gdy najlepsze reprezentacje szkół uzyskają taką samą liczbę punktów, zostanie zorganizowana dogrywka pomiędzy tymi zespołami.

Ogłoszenie wyników

24. Decyzją Komisji, ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się po zakończeniu trzeciego etapu Konkursu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu.

25. Wyniki zmagań zostaną opublikowane na stronie internetowej w ciągu tygodnia od zakończenia Konkursu.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

26. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15.

27. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej.

28. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

29. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu przez ucznia, jego prawnych opiekunów i szkołę do której uczęszcza.

30. Deklaracja przystąpienia do Konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na umieszczenie wszelkich informacji dotyczących Konkursu na stronie internetowej i udzielenie zgody organizatorom na publikację zdjęć i wyników Konkursu w mediach.

31. Zadania Konkursowe będą obejmowały zarówno treści opisane w podstawie programowej przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda, informatyka, jak i treści wykraczające poza podstawę.

32. Opiekę nad drużyną podczas Konkursu sprawuje nauczyciel placówki, którą reprezentuje młodzież.

33. Niestawienie się ucznia w terminie przeprowadzania Konkursu, spóźnienie lub zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez organizatora miejscu, pozbawia ucznia możliwości udziału we współzawodnictwie.

34. W czasie trwania Konkursu (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, o zaistnieniu których decyduje Komisja Konkursowa) uczniowie nie mogą opuszczać sali, w której odbywa się Konkurs.

35. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia w etapach indywidualnych lub zakłócania przez uczestnika porządku przebiegu Konkursu na każdym etapie współzawodnictwa, przewodniczący Komisji Konkursowej może zdecydować o usunięciu ucznia z sali i unieważnieniu jego pracy.

36. W trzecim etapie Konkursu, w przypadku łamania przez czteroosobowe drużyny ustalonych przez organizatorów zasad, może zapaść decyzja o wykluczeniu placówki ze współzawodnictwa.

37. Podczas Konkursu, organizatorzy nie będą udzielali uczestnikom żadnych informacji, które mogłyby ułatwić rozwiązanie zadań.

38. Na każdym etapie Konkursu będzie można korzystać tylko i wyłącznie z pomocy przygotowanych przez organizatora.

39. W sytuacjach problemowych, nieobjętych regulaminem, rozstrzygnięcia dokonują organizatorzy Konkursu.

Nagrody

40. Główną nagrodą zespołową w Konkursie jest tytuł Maestro di Matematica Applicata i puchar przechodni. Główną nagrodę zdobywa drużyna, której suma punktów uzyskanych przez członków zespołu w II i III etapie konkursu jest największa. Jeśli szkoła trzykrotnie otrzyma puchar, staje się on jej własnością. Jeśli będzie musiała puchar przekazać, otrzyma tabliczkę pamiątkową.

41. Laureatami Konkursu zostają uczniowie, których suma punktów zdobytych w II indywidualnym etapie Konkursu stanowi cztery najwyższe wyniki. Wyróżnienia otrzymują  uczniowie, którzy uzyskali piąty i szósty wynik.

Przykład I – wynik –  30, 29, 28 i 27 pkt. – laureaci konkursu, 26 i 25 pkt. – uczniowie wyróżnieni.

Przykład II – wynik – 30, 30, 29, 28 pkt. – laureaci konkursu, 27 i 26 pkt – uczniowie wyróżnieni.

42. Laureaci Konkursu i uczniowie wyróżnienieni otrzymują nagrody rzeczowe.

43. Wszyscy uczestnicy rozgrywek III etapu otrzymują dyplomy potwierdzające udział w Konkursie.

44. Opiekunowie grup otrzymują pisemne podziękowania za współpracę.

Postanowienie końcowe

45. Szkoła, która wygrywa Konkurs zapewnia sobie udział w III etapie Konkursu w następnej edycji, z możliwością udziału zawodników w II etapie, co opisano w punkcie 15 Regulaminu.

46. Obowiązkiem zwycięskiej szkoły jest dostarczenie organizatorom przechodniego pucharu, najpóźniej w momencie rozpoczęcia zmagań na II etapie następnej edycji współzawodnictwa (dotyczy to także przypadku rezygnacji z udziału w kolejnej edycji Konkursu), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 41 Regulaminu.

47. Najpóźniej w momencie rozpoczęcia zmagań na II etapie Konkursu, opiekunowie drużyn powinni złożyć pisemne deklaracje ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznianie wizerunku.

48. Odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej, możliwe jest w ciągu dwóch dni roboczych od zakończenia każdego z etapów Konkursu.

49. W przypadku zwiększonej liczby zachorowań na COVID – 19 i konieczności wprowadzenia nauki zdalnej organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.